utorak, 11. maj 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - grad Beorad

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 29.04.2021. godine, utvrdila Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I-XIX) – (I faza – 1. etapa) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINE I-XIX) – (I FAZA – 1. ETAPA),
sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

1. JAVNI UVID obaviće se od 12. 5. 2021. god. do 15. 6. 2021. god., svakog radnog dana od 9do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 24. 6. 2021. god., u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 15. 6. 2021. god..
5. U toku javnog uvida, Nacrt izmena i dopuna plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Tekst i grafika