utorak, 11. maj 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u nacrt PDR područja između ulica: Mileševske, Tomaša Ježa, Požarevačke i Radoslava Grujića, Gradska opština Vračar

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 22.04.2021. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije područja između ulica: Mileševske, Tomaša Ježa, Požarevačke i Radoslava Grujića, Gradska opština Vračar i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)

oglašava

JAVNI UVID
U Nacrt plana detaljne regulacije područja između ulica: Mileševske, Tomaša Ježa, Požarevačke i Radoslava Grujića, Gradska opština Vračar

1. JAVNI UVID obaviće se od 12. maja 2021. godine do 10. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu)
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu),  6. jula 2021. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi ”.
5. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. kraljice Marije br. 1, zaključno sa 10. junom 2021. godine.