četvrtak, 2. septembar 2021.

Sekretarijat za zdravstvo

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava finansiranja troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za parove sa jednim detetom

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zdravstvo

Kraljice Marije 1

raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA  FINANSIRANJE TROŠKOVA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO) ZA PAROVE SA JEDNIM DETETOM

Na sednici Skupštine grada Beograda, održanoj 9. juna 2021. godine, doneta je  Odluka o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na finansiranje troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za parove sa jednim detetom  („Službeni list grada Beograda“, broj 40/21).

Navedenom Odlukom utvrđuju se bliži uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na finansiranje troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (u daljem tekstu: BMPO), za parove sa jednim detetom, iz sredstava budžeta grada Beograda.

Shodno opredeljenim sredstvima iz budžeta grada Beograda za 2021. godinu, finansiraće se postupci biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za najviše do 100 (sto) parova sa jednim detetom.

1. Podnosioci prijave
Pravo na finansiranje troškova postupka BMPO, iz budžeta grada Beograda, imaju punoletna i poslovno sposobna žena i muškarac, koji vode zajednički život u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi -  supružnici, odnosno vanbračni partneri i koji su, s obzirom na godine života i opšte zdravstveno stanje, sposobni da vrše roditeljsku dužnost i u takvom su psiho-socijalnom stanju na osnovu koga se opravdano može očekivati da će biti sposobni da obavljaju roditeljske dužnosti, u skladu sa zakonom, u interesu deteta  (u daljem tekstu: par).

2. Obavezna ispunjenost uslova 
Parovi moraju da ispune sledeće uslove: 
1. da je u bračnoj/vanbračnoj zajednici žena imala  jednu trudnoću začetu na prirodan način i uspešan jedan porođaj;
2. da nakon prvog porođaja supružnici/vanbračni partneri, biološki roditelji jednog deteta, nisu ostvarili potomstvo, usled nastalog sekundarnog steriliteta;
3. da je  proteklo najmanje 4 godine u odnosu na dan podnošenja prijave od ustanovljenog  problema za začećem;
4. da žena do kraja kalendarske godine u kojoj se podnosi prijava, navršava 42 godine života, odnosno da u toj godini nije starija od  42 godine starosti;
5. da imaju državljanstvo Republike Srbije, odnosno da je strani državljanin sa stalnim nastanjenjem u Beogradu ili da su izbegla, odnosno interno raseljena i prognana lica sa Kosova i Metohije; 
6. da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana, pre dana podnošenja prijave.

3. Obavezni dokazi o ispunjenosti uslova
-
 izvod iz matične knjige rođenih za ženu; 
- izvod iz matične knjige venčanih, odnosno overena izjava dva svedoka da par ostvaruje  zajednicu života u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi (u slučaju vanbračne zajednice);
- izvod iz matične knjige rođenih za dete;
- medicinsku dokumentaciju, odnosno izveštaj lekara specijaliste o ustanovljenom problemu sa začećem i primenjenom lečenju sekundarnog steriliteta,  koji sadrži koliko godina je proteklo od ustanovljenog problema sa začećem i lečenja;
- uverenje Policijske uprave za grad Beograd, o prijavi prebivališta za oba partnera;
- uverenje o državljanstvu Republike Srbije, za oba partnera, odnosno potvrda o stalnom nastanjenju u Republici Srbiji.

Nadležni organ na osnovu saglasnosti Podnosilaca prijave pribavlja po službenoj dužnosti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,  u   skladu sa članom 103.  tačka 1. a u vezi sa članom 9. tačka 3.  Zakona o opštem upravnom postupku  („Službeni glasnik RS”, 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) ( Obrazac broj 5). U slučaju da Podnosioci prijave ne dostave tražene dokaze o kojima se vodi službena evidencija ( -  izvod iz matične knjige rođenih za ženu, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige rođenih za dete, uverenje Policijske uprave za grad Beograd, o prijavi prebivališta za oba  partnera i uverenja o državljanstvu Republike Srbije, za oba partnera), a ne daju saglasnost organu da iste pribavi po službenoj dužnosti (Obrazac br. 5) prijava će se smatrati nepotpunom.

4. Prijave koje se neće razmatrati/rangirati:
Svaka prijava koja dospe nakon roka određenog u javnom pozivu, smatraće se neblagovremenom i neće se razmatrati. Po prijemu, neotvorena koverta biće vraćena podnosiocu prijave.

Ako je prijava sa potrebnom dokumentacijom predata preporučenom poštom, kao dan prijema iste smatra se dan kada je predata poštanskom operatoru.
Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u javnom pozivu i neće biti rangirana.

5. Kriterijumi na osnovu kojih se vrši rangiranje
Kriterijumi na osnovu kojih Komisija vrši rangiranje i koji se boduju sa najviše 100 bodova su sledeći:
1) godine starosti žene – 70 bodova
- žena koja ima najveći broj godina (godine i meseci se svode na dane) dobija 70 bodova, a ostale se vrednuju po formuli: broj bodova = broj godina konkretne žene/najveći broj godina žene x 70.
2) Trajanje sekundarnog steriliteta – 30 bodova
- trajanje sekundarnog steriliteta – od 4 do 5 godina – 10 bodova, od 6 do 7 godina-20 bodova,  za više od 8 godina - 30 bodova.

U slučaju da parovi po oba kriterijuma ostvare isti broj bodova, prednost će imati par koji je na osnovu bodovanja po kriterijumu – godine starosti žene, ostvario veći broj bodova.
Nakon rangiranja podnetih prijava, Komisija objavljuje Predlog liste prvenstva na zvaničnoj internet stranici grada Beograda.

6. Način i rok za podnošenje prigovora
Na Predlog liste prvenstva, podnosilac prijave može  uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objavljivanja.
Komisija je dužna da odluči o podnetim prigovorima u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. 
Nakon isteka roka za odlučivanje po prigovorima, Komisija je dužna da Konačnu listu prvenstva objavi na zvaničnoj internet stranici grada Beograda.

Na osnovu Konačne liste prvenstva, najkasnije u roku od 30 dana, rešenjem se odlučuje  o ostvarivanju prava para na finansiranje troškova postupka BMPO, za parove sa jednim detetom, iz budžeta grada Beograda.

7. Rok i način dostavljanja prijava
Prijave se podnose neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za zdravstvo, Kraljice Marije 1 (pisarnica III sprat, zaključno sa 17. septembrom 2021. godine, u toku radnog vremena pisarnice od 7.30 do 15.30 časova, sa naznakom: „PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA  FINANSIRANJE TROŠKOVA POSTUPKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA (BMPO)“ ZA PAROVE SA JEDNIM DETETOM - NE OTVARATI -

Na poleđini koverte obavezno navesti ime i prezime, kao i adresu podnosioca prijave.

Potrebna dokumentacija – prijava i obrasci koji su sastavni deo prijave, preuzimaju se sa zvanične internet stranice grada Beograda www.beograd.rs.

8. Rok za prijavu na Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na  finansiranje troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za parove sa jednim detetom je petnaest (15) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Beograda.

Kontakt za dodatne informacije: mejl adresa - zdravstvo@ beograd.gov.rs 
Bliži uslovi za podnošenje prijave i koji čine sastavni deo Javnog poziva, sadržani su u Uputstvu za podnosioce prijave koji se prijavljuju za ostvarivanje prava na finansiranje troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za parove sa jednim detetom.
Sastavni deo Javnog poziva čine prilozi:
- Obrazac 1 - Prijava za finansiranje postupka BMPO
- Obrazac 2 - Za postupak BMPO: Izjava o detetu
- Obrazac 3 - Za postupak BMPO: Izjava vanbračnih partnera  
- Obrazac 3a - Za postupak BMPO: Izjava dva svedoka 
- Obrazac 4 - Za postupak BMPO: Izjava supružnika/vanbračnih partnera o davanju pristanka za prikupljanje  i obradu podataka o ličnosti
- Obrazac 5 - Za postupak BMPO: Izjava supružnika/vanbračnih partnera o pristanku za  prikupljanje i obradu podataka po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom
- Obrazac 6 – Za postupak BMPO: Izjava supružnika/vanbračnih partnera o pristanku  da se uključivanje u postupak BMPO obavi u jednoj od zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova.