četvrtak, 29. septembar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambenog kompleksa u Ulici vojvode Rodoljuba Čolakovića broj 1

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog kompleksa koji se sastoji od dve lamele spratnosti PO+SU+P+1+PS na KP broj 20364/2 KO Savski venac, u Ulici vojvode Rodoljuba Čolakovića broj 1 u Beogradu

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od  6. do 14. oktobra 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „IBM CONSULT” d.o.o.,  Subotička broj 23/2, Beograd.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće „IBM CONSULT” d.o.o., Subotička broj 23/2, Beograd, a u ime investitora „Kit komerc”d.o.o., Kružni put 67, Leštane, Beograd.
4. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
5. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Jovana Poznan d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije broj 1.
6. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije broj 1, najkasnije do 14. oktobra 2022. godine.