четвртак, 10. јун 2010.

Прикупљање пројеката за стимулацију продукције дугометржаног играног, документарног, кратког играног, анимираног и експерименталног филма

Град Београд - Секретаријат за културу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за културу

oглашава

прикупљање пројеката за
СТИМУЛАЦИЈУ ПРОДУКЦИЈЕ ДУГОМЕТРАЖНОГ ИГРАНОГ, ДОКУМЕНТАРНОГ, КРАТКОГ ИГРАНОГ, АНИМИРАНОГ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ ФИЛМА

Позив се односи на стимулацију – учешће у финансирању продукције:
- дугометражног играног филма – дебитантско редитељско остварење (први и други филм) који се претежно снима у Београду,
- документарног филма,
- кратког играног филма,
- анимираног филма и
- експерименталног филма
- дугометражног играног и дугометражног анимираног филма за децу

Право учешћа имају:
- аутори, држављани Републике Србије, са пребивалиштем у Београду,
- правна лица - продуценти регистровани /претежна делатност: кинематографска и видео-производња-шифра 92110/ на територији Републике Србије, у случају копродукције један од копродуцената мора да има седиште у Београду.

Аутор или продуцент могу да пријаве највише два пројекта и то: један пројекат дугометражног играног филма и један пројекат из осталих наведених филмских категорија по избору аутора односно продуцента, или два пројекта које не обухватају думетражни играни филм.

Право учешћа немају аутори дугометражних играних филмова који су средства Града Београда – Градске управе града Београда, Секретаријата за културу по основу огласа остварили у 2009. години.
Подносилац пројекта је обавезан да достави:
I – општу документацију – у два примерка
a. АУТОР – основни подаци (име и презиме, адреса становања са фотокопијом важеће личне карте, телефон, факс, мејл, радна биографија), наслов пројекта који се предлаже и предрачун трошкова,
b. ПРОДУЦЕНТ – основни подаци (назив, седиште, овлашћено лице – потписник уговора, особа за контакт, телефон и факс, електронска пошта, текући рачун, матични број, ПИБ), извод о регистрацији привредног субјекта, наслов пројекта који се предлаже, финансијски план пројекта – пројекција учесника у финансирању (приходи) и детаљан предрачун трошкова (расходи),
Докази који се прилажу уз финансијски план пројекта:
1. за приходе – копије уговора закључених са учесницима у финансирању
2. за расходе – детаљан предрачун трошкова
c. АУТОР и ПРОДУЦЕНТ - шифра пројекта под којом конкурише
II – посебну документацију (обележена само шифром без наслова пројекта и имена аутора) у шест примерака
a. ДУГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка) и по могућности књига снимања,
b. ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка),
c. КРАТКИ ИГРАНИ ФИЛМ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка),
d. АНИМИРАНИ ФИЛМ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка), књига снимања (story board),
e. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФИЛМ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка)
f. ДУГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ И ДУГОМЕТРАЖНИ АНИМИРАНИ ФИЛМ ЗА ДЕЦУ – сценарио, експликација (ауторска и технолошка) уз обавезну књигу снимања за анимирани филм
Напомена: Пожељно је да један примерак посебне документације буде достављен у електронској форми.
Уколико аутор и продуцент већ поседују снимљени филмски материјал, пожељно је да га доставе комисији на увид.

Рок за достављање пројеката је 9. јул 2010. године.

Благовременим ће се сматрати пројекти који су достављени на Писарницу Градске управе града Београда (Секретаријат за културу), Трг Николе Пашића 6, закључно са 9. јул 2010. године до краја радног времена, односно послати поштом са пријемним штамбиљом поште од 9. јул 2010. године.
Пројекти који не испуњавају наведени услов, сматраће се неблаговременим и неотворени ће бити враћени подносиоцу.

Комисија за избор филмских пројеката изабраће пројекте чију ће реализацију помоћи Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за културу и о резултатима избора обавестити подносиоце пројекта до 15. октобра 2010. године, у писаној форми.

Од предложених пројеката, Комисија ће извршити избор до 3 дугометражна играна филма (2 дебитантска филмa и један дугометражни играни или анимирани филм за децу) и до 15 филмских пројеката документарног, кратког играног, анимираног или експерименталног филма.

Уколико је предлагач изабраног пројекта аутор, аутор се обавезује да у року од осам дана обавести Секретаријат за културу и Дирекцију ФЕСТ-а о продуценту који ће реализовати пројекат. Продуцент је у обавези, да пре потписивања уговора, Дирекцији ФЕСТ-а достави општу документацију предвиђену Огласом за продуцента као предлагача пројекта.

Уговоре са продуцентима одабраних филмова потписаће Дирекција ФЕСТ-а.
Уговор о изабраним пројектима биће потписан искључиво са продуцентим, а одобрена средства биће уплаћена искључиво на текући рачун продуцента.
Исплата средстава, по закљученим уговорима са продуцентима, започеће у 2011. години.

- ДУГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМ
Продуцент изабраног пројекта се обавезује да уз захтев за исплату прве рате достави Дирекцији ФЕСТ-а неопозиве, безусловне, плативе на први позив и без приговора гаранције банке: за повраћај аванса у висини 20% од вредности уговора и за добро извршење посла у уговореном року у висини 10% од вредности уговора, обе са роком важности 30 дана дуже од рока предвиђеног за реализацију филмског пројекта, као средства обезбеђења на име повраћаја аванса и за добро извршење посла у уговореном року. Продуцент има обавезу да по истом поступку, а пре следеће исплате достави гаранцију банке у висини 40% од вредности уговора са роком важности 30 дана дуже од рока предвиђеног за реализацију филмског пројекта, као средство обезбеђења.

- ДОКУМЕНТАРНИ, КРАТКИ ИГРАНИ, АНИМИРАНИ И ЕКСПЕРИМЕТАЛНИ ФИЛМ
Продуцент изабраног пројекта се обавезује да уз захтев за исплату прве рате достави Дирекцији ФЕСТ-а неопозиве, безусловне, плативе на први позив и без приговора гаранције банке: за повраћај аванса у висини 40% од вредности уговора и за добро извршење посла у уговореном року у висини 10% од вредности уговора, обе са роком важности 30 дана дуже од рока предвиђеног за реализацију филмског пројекта, као средства обезбеђења на име повраћаја аванса и за добро извршење посла у уговореном року.

У случају да продуцент не достави уговором предвиђена средства обезбеђења (гаранције банке), сматраће се да је продуцент одустао од реализације уговора.
Пројекат-продукција дугометражних играних филмова треба да се реализује најкасније у року од две године од дана исплате прве рате средстава по уговору , а продукција документарног, кратког играног, анимираног и експерименталног филма треба да се реализује најкасније у року од годину дана, од дана исплате прве рате средстава по уговору.

Пројекте треба доставити у два одвојена затворена коверта:
- први коверат - општа документација у 2 примерка
- други коверат - посебна документација у шест примерака
на адресу: Град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за културу, Београд, Трг Николе Пашића 6. Додатне информације преко телефона 3247-216.
На оба коверта потребно је да стоји текст:
- шифра пројекта
- филмска категорија на коју се пројекат односи
- 'Филмски пројекти- не отварати'