Накнада за заштиту и унапређивање животне средине

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава обвезнике накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетнике и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јулa 2020. године истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020. годину. 

Пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине на Обрасцу 1 треба поднети и за период од 07. до 31. децембра 2019. године.

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине – прописи:
- члан 134. до 139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018, 49/2019 и 86/2019 – усклађени дин. изн.), 
- Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада („Службни гласник РС“, број 86/2019 и 89/2019) и 
- Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца („Службени гласник РС“, број 93/2019).

Пријава на Обрасцу 1 подноси се надлежним општинским одељењима Секретаријата, у складу са Уредбом.

Напомене у вези уноса података у пријаву - Образац 1: 
- потребно је у пријави навести период  и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца) 
- уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара) 
- у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број, као и називи свих јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност (списак назива локалних самоуправа може бити дат у прилогу пријаве).

Прекршајна одговорност за непоступање прописана је чланом 274. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.