уторак, 21. фебруар 2017.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за пољопривредну механизацију – трактора на територији Града Београда за 2017.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2017. годину, број: 3-242/17-ГВ од 9. фебруара 2017. године и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-980/17-Г од 17. фебруар 2017. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ - ТРАКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области пољопривредне механизације на територији града Београда за 2017. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). Подстицајна средства су намењена за набавку пољопривредне механизације - трактора снаге до 60 кW.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

ОПШТИ УСЛОВИ
Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:
– да има пребивалиште на територији града Београда;
– да је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Београда;
– да има минимум 3 ha обрадивог пољопривредног земљишта у власништву или у закупу од физичког лица на територији града Београда минимум до 31. децембра 2022. године; 
– да по било ком основу не користи бесповратна подстицајна средства за набавку трактора.
Уколико катастарска парцела има више власника, потребна је оверена сагласност свих сувласника. 
Приликом избора корисника бесповратних подстицајних средстава предност имају подносиоци пријава који нису користили подстицајна средства која је додељивао град Београд.

ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
Прихватљиви трошкови су трошкови набавке пољопривредне механизације - трактора без ПДВ-а. Подстицајна средства, која су наменска и бесповратна, додељују се у максималном износу 80% цене прихватљивих трошкова набавке пољопривредне механизације - трактора, (износ 80% али да не прелази максимално утврђени износ финансијских средстава). Максимални износ подстицајних средстава је 1.300.000,00 RSD.
Неприхватљиви трошкови су: трошкови транспорта, банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде, куповина или закуп земљишта, половни трактори.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подносилац пријаве доставља следећа документа:
1. образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области пољопривредне менанизације-трактора на територији града Београда за 2017.годину; 
2. образац изјаве подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
(наведени обрасци могу се преузети са званичне интернет-странице Града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе Града Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713, сваког радног дана од 9 до 15 часова)
3. фотокопија личне карте подносиоца пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом; 
4. фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2017. годину;
5. фотокопија извода из регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству за 2017. годину са подацима о структури биљне производње; 
6. фотокопија извода из регистра пољопривредних газдинстава - подаци о пољопривредном газдинству за 2017. годину са подацима о члановима пољопривредног газдинства;
7. фотокопија извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не старијег од шест месеци (катастарска парцела не може бити у државној својини);
8. оригинал или оверена фотокопија уговора о закупу катастарских парцела закључених најмање до 31. децембра 2022. године (уговор мора бити оверен у суду, општини или код нотара);
9. оригинал сагласност власника - сувласника катастарских парцела у којој је наведена сагласност да може да конкурише на јавни позив за доделу подстицајних средстава у области пољопривредне механизације – трактора и да може да обрађује катастарску парцелу најмање до 31. децембра 2022. године. (сагласност мора бити оверена у суду, општини или код нотара);
10. оригинални предрачун у динарском износу са наведеном снагом трактора у кW, са исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од стране добављача.

Подносилац пријаве мора доставити искључиво оригинал предрачун. Понуда добављача неће бити прихваћена. 
Комисија за утврђивање испуњености услова задржава право да поред наведених докумената затражи од подносиоца пријаве да достави и друга документа и доказе релевантне за одлучивање.

Подносилац пријаве може конкурисати на два јавна позива које расписује Секретаријат за привреду за 2017. годину, али може бити корисник подстицајних средстава само по основу једног јавног позива.

Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ – ТРАКТОРА

Критеријуми рангирања подносилаца пријава

Редни број Тип критеријума за избор Бодови
1. Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства
•    1-2 члана 
•    3-4 чланa
•    5 и више чланова

10
15
20

2. Године старости носиоца пољопривредног газдинства
•    18-40 година 
•    41-60 година
•    61 и више
10
6
3

Избор листе кандидата вршиће се на основу броја бодова, а до утрошка расположивих средстава. Ако два или више подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који је раније поднео пријаву.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области пољопривредне механизације- трактора (у даљем тексту: Комисија), на основу приложене документације из пријаве.

Подстицајна средства се додељују на основу броја бодова и редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси предлог Одлуке о додели подстицајних средстава а в.д. заменик начелника Градске управе - града Београда секретара Секретаријата за привреду доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. На основу донете Одлуке о додели подстицајних средстава, градоначелник града Београда даје сагласност на Одлуку о додели подстицајних средстава. Након добијања сагласности градоначелника на Одлуку о додели подстицајних средстава, в.д. заменик начелника Градске управе - града Београда секретара Секретаријата за привреду закључује са корисником подстицајних средстава уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Секретаријат за привреду о свом одустајању.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Корисник подстицајних средстава је дужан да:
-    закључи купопродајни уговор са изабраним добављачем трактора;
-    трактор који је предмет овог јавног позива, за који су му додељена подстицајна средства, не отуђи и не даје другим лицима у закуп у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава; 
-    сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава;
-    на захтев Секретаријата за привреду достави податке у вези са производњом и пласманом производа произведених уз коришћење пољопривредне механизације-трактора у циљу анализе успеха реализоване мере подршке.
Секретаријат за привреду има право да у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава непосредним увидом врши проверу наменског коришћења пољопривредне механизације-трактора.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Подстицајна средства исплаћују се када корисник средстава:
-    изврши набавку;
-    достави примерак уговора закљученог са изабраним добављачем којим се регулишу међусобна права и обавезе;
-    достави рачун и отпремницу о извршеној набавци (рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу трактора);
-    достави доказ о извршеној уплати његовог дела износа прихватљивих трошкова изабраном добављачу трактора и
-    када представници Секретаријата за привреду изврше контролу набављеног трактора.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Обрасци пријаве и изјаве могу се преузети на дну ове странице или у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе Града Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона 011/715-7402, 011/715-7399, 011/715-7831.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:
-    препорученом поштом на адресу Градске управе града Београда: Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд или 
-    личном доставом на писарницу Градске управе града Београда на адресу: Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд, шалтер број 3.

Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.
Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ-ТРАКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ – „НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи попуњен образац пријаве са пратећом документацијом.

Рок за подношење пријава на шалтеру 3 писарнице Градске управе града Београда је 10. март 2017. године до 15 часова.

Пријаве поднете препорученом пошиљком, предате пошти најкасније 10. марта 2017. године до 15 часова, сматраће се благовременим.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.