уторак, 21. фебруар 2017.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларствa на територији Града Београда за 2017.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2017. годину, број: 3-242/17-ГВ од 9. фебруара 2017. године и Закључка градоначелника града Београда, број 3-978/17-Г од 17. фебруара 2017. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2017. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). Подстицајна средства су намењена за набавку опреме за пчеларство и то:
- десет кошница типа „Dadant - Blatt” (DB), типа „Langstrot - Rut” (LR) или типа „Farrar” са припадајућим рамовима; 
- врцаљкa (ручна или електрична);
- електрични отклапач саћа (аутоматски или полуаутоматски);
- топионик за восак.
Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава само за набавку и постављање једне врсте опреме, која је предмет овог јавног позива.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице - носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

ОПШТИ УСЛОВИ
Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:
- да има пребивалиште на територији града Београда;
- да је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Београда; 
- да је извршио обележавање пчелињих друштава и регистрацију пчелињака на територији града Београда;
- да испуњава услове гајења пчела у стационираном пчелињаку у складу са одредбама Правилника о начину гајења и селидбе пчела, садржини уверења о транспорту као и о условима давања сагласности да пчелари из других земаља могу користити пчелињу пашу на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 73/2010);
- да по било ком основу не користи бесповратна подстицајна средства за набавку опреме, која је предмет јавног позива.
Приликом избора корисника бесповратних подстицајних средстава предност имају подносиоци пријава који нису користили подстицајна средства која је додељивао град Београд.

ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
Прихватљиви трошкови су трошкови набавке опреме која је предмет Јавног позива без ПДВ-а, (износ 80% али да не прелази максимално утврђени износ финансијских средстава). 
Максимални износ подстицајних средстава износи 65.000,00 динара.
Неприхватљиви трошкови су: трошкови транспорта, монтаже, банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде, куповина или закуп земљишта, половна опрема и материјали, доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве), накнадни и непредвиђени трошкови.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подносилац пријаве доставља следећа документа:
1. образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2017.годину; 
2. образац изјаве подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
(наведени обрасци могу се преузети са званичне интернет-странице Града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за привреду Градске управе Града Београда, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713, сваког радног дана од 8 до 15 часова)
3. фотокопија личне карте подносиоца пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом; 
4. фотокопија извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима за катастарску парцелу која је наведена у потврди о извршеном обележавању пчелињих друштава и регистрацији пчелињака не старији од шест месеци (катастарска парцела не може бити у државној својини);
5. фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2017. годину; 
6. фотокопија потврде о извршеном обележавању пчелињих друштава и регистрацији пчелињака;
7. оригинални предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за појединачне елементе опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу, са исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од добављача опреме.

Подносилац пријаве мора доставити искључиво предрачун. Понуда добављача неће бити прихваћена.

Подносилац пријаве који се бави органском производњом поред напред наведених докумената доставља и Уговор о сертификацији са овлашћеном контролном организацијом за бављење послова контроле и сертификације у органској производњи од 1. јануара 2017. године до момента подношења пријаве.

Комисија за утврђивање испуњености услова задржава право да поред наведених докумената затражи од подносиоца пријаве да достави и друга документа и доказе релевантне за одлучивање.

Подносилац пријаве може конкурисати на два јавна позива које расписује Секретаријат за привреду за 2017. годину, али може бити корисник подстицајних средстава само по основу једног јавног позива.

Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.

КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА
Критеријуми рангирања подносиоца захева

Редни број Тип критеријума Бодови
1. Органска производња 30
2. Подносилац захтева је лице млађе од 40 година 20

Избор листе кандидата вршиће се на основу броја бодова а до утрошка расположивих средстава. Ако два или више подносиоца пријаве имају исти број бодова предност ће имати подносилац пријаве који је раније поднео пријаву односно комплетирао документацију.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области пчеларства (у даљем тексту: Комисија), на основу приложене документације којом се проверавају подаци из пријаве.

Подстицајна средства се додељују на основу броја бодова, редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.
•    Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси предлог Одлуке о додели подстицајних средстава а в.д. заменик начелника Градске управе - града Београда секретара Секретаријата за привреду доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. На основу донете Одлуке о додели подстицајних средстава, градоначелник града Београда даје сагласност на Одлуку о додели подстицајних средстава. Након добијања сагласности градоначелника на Одлуку о додели подстицајних средстава, в.д. заменик начелника Градске управе - града Београда секретара Секретаријата за привреду закључује са корисником подстицајних средстава уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Секретаријат за привреду о свом одустајању.

У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Секретаријат за привреду о свом одустајању.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Корисник подстицајних средстава је дужан да:
- закључи уговор са изабраним добављачем опреме;
- опрему која је предмет овог јавног позива, за коју су му додељена подстицајна средства, не отуђи и не даје другим лицима у закуп у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава; 
- сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава;
- на захтев Секретаријата за привреду достави податке у вези са производњом и пласманом производа произведених уз коришћење опреме која је набављена у поступку овог јавног позива у циљу анализе успеха реализоване мере подршке у пчеларству.
Секретаријат за привреду има право да у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава непосредним увидом врши проверу наменског коришћења опреме за чију набавку су додељена подстицајна средства.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Подстицајна средства исплаћују се када корисник средстава
- изврши набавку и постави опрему;
- достави примерак уговора закљученог са изабраним добављачем којим се регулишу међусобна права и обавезе;
- достави рачун и отпремницу о извршеној набавци и постављању опреме (рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме);
- достави доказ о извршеној уплати његовог дела износа прихватљивих трошкова изабраном добављачу опреме;
- када представници Секретаријата за привреду изврше контролу набављене и постављене опреме.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Обрасци пријаве и изјаве су доступни и могу се преузети са интернет презентације града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе града Београда, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713, сваког радног дана од 8 до 15 сати. За све додатне информације можете се обратити на телефоне број 011/715-7402, 011/715-7403 и 011/715-7398.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то: 
- препорученом поштом на адресу Градске управе града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд или
- личном доставом на писарницу Градске управе града Београда на адресу: Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд, шалтер број 3.
Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ - „НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи попуњену пријаву са пратећом документацијом.

Рок за подношење пријава на шалтеру 3 писарнице Градске управе града Београда 24. март 2017. године до 15 сати.

Пријаве поднете препорученом пошиљком предате пошти најкасније 24. март 2017. године до 15 сати, сматраће се благовременим. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.