уторак, 21. фебруар 2017.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на теририторији Београда за 2017.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2017 годину, број: 3-242/17-ГВ од 9. фебруара 2017. године и Закључка градоначелника града Београда, број:3-979/17-Г од 17. фебруара 2017. године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2017. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). Подстицајна средства су намењена за набавку и постављање опреме и то:
- противградне мреже на површини од 0,25 hа до 1 hа засада воћа;
- противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап, на површини од 0,25 hа до 1 hа засада воћа;
- пластеника са системом за наводњавање кап по кап, на површини од 0,03 hа до 0,05 hа за производњу поврћа;
- система за наводњавање кап по кап, на површини од 0,25 hа до 1 hа засада воћа.
Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава само за набавку и постављање једне врсте опреме, која је предмет овог јавног позива.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице – носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

ОПШТИ УСЛОВИ
Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:
- да има пребивалиште на територији града Београда;
- да је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Београда;
- да је катастарска парцела на којoj се поставља опрема на територији града Београда;
- да је катастарска парцела на којoj се поставља опрема:
1. у власништву подносиоца пријаве или
2. у закупу од стране подносиоца пријаве најмање до 31.12.2022. године;
- уколико подносилац пријаве није власник пољопривредног земљишта, потребно је да поседује оверену сагласност власника катастарске парцеле којом се дозвољава постављање опреме која је предмет овог јавног позива;
- да катастарска парцела има адекватан довод воде;
- да се на катастарској парцели налази засад воћа (уколико подносилац подноси пријаву за набавку и постављање противградне мреже, противградне мреже са системом за наводњавање и система за наводњавање) и
- да по било ком основу не користи бесповратна подстицајна средства за набавку и постављање опреме, која је предмет јавног позива.
Уколико катастарска парцела на којој се поставља опрема има више власника, потребна је оверена сагласност свих сувласника.
Приликом избора корисника бесповратних подстицајних средстава предност имају подносиоци пријава који нису користили подстицајна средства која је додељивао град Београд.

ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА
Прихватљиви трошкови су трошкови набавке опреме која је предмет јавног позива без ПДВ-а. Подстицајна средства, која су наменска и бесповратна, додељују се у максималном износу 80% цене прихватљивих трошкова опреме која је предмет јавног позива, (износ 80% али да не прелази максимално утврђени износ финансијских средстава).

Обавезни елементи опреме која је предмет пријаве као и максимални износи подстицајних средстава у односу на површину парцеле на којој се опрема поставља приказани су у следећој табели:

Врста опреме Обавезне карактеристике опреме Површина под опремом (ha) Максимални износ подстицајних средстава (RSD)
*Противградна
мрежа са системом за наводњавање
1. Противградна мрежа: грамажа 45-50g/m2, ојачана на средини и са стране,
2. Противградни стубови укупне дужине 4-4,5 m; бетонски, дрвени или челични 
3. Анкери;
4. Поцинкована, челична жица и сајла;
5. Капе за које се фиксира мрежа;
6.Систем затезача,плакета и конзерватора;
7. Систем за наводњавање: кап по кап и пумпа за воду

Минимална
0,25 ha

Максимална
1 ha 

 

 

400.000,00

 

1.600.000,00

 

 

Пластеник са системом
за наводњавање
1.Метална конструкција пластеника: челична или поцинковано челична, висине најмање 2,5 m, лукови на растојању од највише 2,0 m;
2. Врата: лептир или клизајућа врата (Отвори: чеони отвори или бочни отвори);
3. Фолија: UV Clear, једнострука фолија од 180 микрона са унутрашњом антикапајућом фолијом од 60 микрона, или
4. Дупла фолија са системом за надувавање;
5. Систем за наводњавање: кап по кап и пумпа за воду.

Минимална 0,03 ha

 

Максимална 0,05 ha

до 300.000,00

 

до 500.000,00
 

Систем за наводњавање

1. Систем за наводњавање кап по кап

2. Пумпа за воду

Минимална 
0,25 ha

Максимална 
1 ha 

до 50.000,00

до 200.000,00

*Напомена: Подносиоци пријава који имају систем за наводњавање који је у функцији на формираном засаду могу да поднесу пријаву за доделу подстицајних средстава за набавку и постављање противградне мреже без система за наводњавање (максималан износ за 1 ha противградне мреже без система за наводњавање износи 1.400.000,00 динара).

Неприхватљиви трошкови су: трошкови транспорта и монтаже, банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде, куповина или закуп земљишта, трошкови обезбеђивања воде, половна опрема и материјали, доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве), накнадни и непредвиђени трошкови радова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Подносилац пријаве доставља следећа документа:
1. образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2017.годину; 
2. образац изјаве подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
(наведени обрасци могу се преузети са званичне интернет-странице Града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе Града Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713, сваког радног дана од 8 до 15 часова)
3. фотокопија личне карте подносиоца пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом; 
4. фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2017. годину; 
5. фотокопија извода из регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству за 2017. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства;
6. фотокопија извода из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве не старијег од шест месеци (катастарска парцела не може бити у државној својини);
7. оригинал или оверена фотокопија уговора о закупу катастарске парцеле закључен најмање до 31.12.2022. године (уговор мора бити оверен у суду, општини или код нотара);
8. оригинал сагласност власника - сувласника катастарске парцеле којом се дозвољава постављање опреме која је предмет овог јавног позива (сагласност мора бити оверена у суду, општини или код нотара);
9. оригинални предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за појединачне елементе опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу за површину на којој се опрема поставља, са исказаном опцијом важења предрачуна минимум 90 дана, издат од добављача опреме. 

Спецификација опреме мора да садржи обавезне карактеристике опреме као у табели, приказане по ставкама (површина на којој ће бити постављена опрема мора бити иста као површина наведена у пријави и у предрачуну). 
Подносилац пријаве мора доставити искључиво предрачун. Понуда добављача неће бити прихваћена. 
Подносилац пријаве који се бави органском производњом поред напред наведених докумената доставља и Уговор о сертификацији са овлажћеном контролном организацијом за бављење послова контроле и сертификације у органској производњи од 01. јануара 2017. године до момента подношења пријаве.
Комисија за утврђивање испуњености услова задржава право да поред наведених докумената затражи од подносиоца пријаве да достави и друга документа и доказе релевантне за одлучивање.
Подносилац пријаве може конкурисати на два јавна позива које расписује Секретаријат за привреду за 2017. годину, али може бити корисник подстицајних средстава само по основу једног јавног позива.

Пријава и приложена документација не враћа се подносиоцу пријаве.


КРИТЕРИЈУМИ РАНГИРАЊА ЗА НАБАВКУ И ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАСТЕНИКА СА СИСТЕМОМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, ПРОТИВГРАДНЕ МРЕЖЕ, ПРОТИВГРАДНЕ МРЕЖЕ СА СИСТЕМОМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Редни број Тип критеријума за избор Бодови
1. Органска производња 30
2. Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства
•    1-2 члана 
•    3-4 чланова
•    5 и више чланова
10
15
20
3. Године старости носиоца пољопривредног газдинства
•    18-40 година 
•    41-60 година
•    61 и више
10
6
3

Избор листе кандидата вршиће се на основу броја бодова, а до утрошка расположивих средстава. Ако два или више подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који је раније поднео пријаву.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства (у даљем тексту: Комисија), на основу приложене документације и нултог прегледа који врше представници Секретаријата за привреду, а којим се проверавају подаци из пријаве.

Подстицајна средства се додељују на основу броја бодова и редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.
Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси предлог Одлуке о додели подстицајних средстава а в.д. заменика начелника Градске управе - града Београда секретара Секретаријатa за привреду доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. На основу донете Одлуке о додели подстицајних средстава, градоначелник града Београда даје сагласност на Одлуку о додели подстицајних средстава. Након добијања сагласности градоначелника на Одлуку о додели подстицајних средстава, в.д. заменика начелника Градске управе - града Београда секретара Секретаријатa за привреду закључује са корисником подстицајних средстава уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе. У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Секретаријат за привреду о свом одустајању.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Корисник подстицајних средстава је дужан да:
- набави и постави опрему;
- закључи уговор са изабраним добављачем опреме;
- опрему која је предмет овог јавног позива, за коју су му додељена подстицајна средства, не отуђи и не даје другим лицима у закуп у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава; 
- сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава;
- на захтев Секретаријата за привреду достави податке у вези са производњом и пласманом производа произведених уз коришћење опреме која је набављена у поступку овог јавног позива у циљу анализе успеха реализоване мере подршке у воћарству и повртарству.
Секретаријат за привреду има право да у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава непосредним увидом врши проверу наменског коришћења опреме за чију набавку су додељена подстицајна средства.

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Подстицајна средства исплаћују се када корисник средстава:
- изврши набавку и постави опрему;
- достави примерак уговора закљученог са изабраним добављачем којим се регулишу међусобна права и обавезе;
- достави рачун и отпремницу о извршеној набавци и постављању опреме (рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и добављачу опреме);
- достави доказ о извршеној уплати његовог дела износа прихватљивих трошкова изабраном добављачу опреме и
- када представници Секретаријата за привреду изврше контролу постављене опреме.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА
Обрасци пријаве и изјаве су доступни и могу се преузети са интернет-презентације Града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе Града Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 011/715-7402, 011/715-7831, 011/715-7399.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:
- препорученом поштом на адресу Градске управе Града Београда: Градска управа Града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд или 
- личном доставом на писарницу Градске управе Града Београда на адресу: Градска управа Града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд, шалтер број 3.

Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ – „НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи попуњен образац пријаве са пратећом документацијом.

Рок за подношење пријава на шалтеру 3 писарнице Градске управе града Београда је 31. март 2017. године до 15 часова.
Пријаве поднете препорученом пошиљком, предате пошти најкасније 31. марта 2017. године до 15 часова, сматраће се благовременим.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.