уторак, 9. мај 2017.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела насеља Кумодраж

Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 4. маја 2017. године, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда, донела је Закључак којим

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
у План детаљне регулације дела насеља Кумодраж, Градске општине Вождовац и Звездара

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. маја до 1. јуна 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. краљице Марије бр. 1, најкасније до 1. јуна 2017. године.