понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид за потребе израде ПДР спортског комплекса „Партизан”, ГО Савски венац

У складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 05.09.2019. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације спортског комплекса „Партизан“, Градска општина Савски венац, на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и чл. 11. и 19. Пословника о раду Комисије за планове Скупштине града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
за потребе израде Плана детаљне регулације спортског комплекса „Партизан“,
Градска општина Савски венац

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену), од 23. септембра до 7. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.

У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 7. октобром 2019. године.