четвртак, 10. октобар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамебно-пословног комплекса ГП1 КО Вождовац

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-пословног комплекса на ГП1 (фаза 1) кат. парцела 7447/5 К.О. Вождовац и ГП4 (фаза 2)- кат. парцела 7443/2, део к.п. 7441/3 и к.п. 7440/3 К.О. Вождовац

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 18. до 25. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Друштво са ограниченом одговорношћу „JA&CO” D.O.O. BEOGRAD-PALILULA, ул. Грге Андријановића 4 28 D.
Захтев Урбанистичког пројекта, такође, је поднело Друштво са ограниченом одговорношћу „JA&CO” D.O.O. BEOGRAD-PALILULA за инвеститора „LOGIK INVESTMENT” d.o.o. из Београда, ул. Макензијева бр. 81.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, ул. 27. марта бр. 43-45, најкасније до 25. октобра 2019. године.