недеља, 20. октобар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна ПДР ширег подручја уз Улицу војводе Степе - фаза II

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 26.09.2019. године,  утврдила Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – фаза I1, oпштина Вождовац, за блок између улица Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1, oпштина Вождовац, за блок између улица Војводе Степе, Пуковника Пурића, Јове Илића и Лепеничке

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 21. октобра до 21. новембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 5. децембра 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 21. новембром 2019. године.