среда, 13. мај 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке-општина Вождовац, за блок између улица: Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са Закључком Комисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 07.05.2020. године, утврдила нови термин одржавања раног јавног увида, односно упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке-општина Вождовац, за блок између улица: Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде на рани јавни увид и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА И УСТАНИЧКЕ-ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: РАДА КОНЧАРА, БАЊАЛУЧКА, ТОДОРА ДУКИНА И ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 13. до 27. маја 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком и четвртком у згради Градске управе, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 27. маја 2020. године.
Рани јавни увид организује се поново јер су се, након доношења Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20), стекли услови за постепени наставак процедура у изради планске документације. Изложени Елаборат је идентичан Елаборату који је био изложен на рани јавни увид пре увођења ванредног стања.