понедељак, 29. јун 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за комплекс „Авала филма”, Градска општина Чукарица

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 23. 06. 2020. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за комплекс „Авала филма“, градска општина Чукарица, на рани јавни увид и на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде плана детаљне регулације за комплекс „Авала филма”, Градска општина Чукарица

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 29. јуна до 13. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 13. јулом 2020. године.

Текст и графика