недеља, 1. новембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ЈУ у Нацрт плана детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и насеља „Падина”, ГО Вождовац

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 01.10.2020. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока и насеља „Падина“, Градска општина Вождовац, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20)

оглашава

ЈАВНИ УВИД 
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ КУМОДРАШКОГ ПОТОКА И НАСЕЉА „ПАДИНА“, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1.    ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од 2. новембра до 3. децембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).
2.    ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 28. јануара 2021. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.
3.    Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
4.    Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 3. децембром 2020. године.

Текст и графика