четвртак, 15. април 2021.

Секетаријат за заштиту животне средине

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине - Београд

ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Карађорђева 71

oбјављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА, У 2021. ГОДИНИ

Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката 
Секретаријат је Јавни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења на територији града Београда у области заштите животне средине у 2021. години објавио у уторак 2. марта 2021. године на званичном сајту Града Београда и Порталу е-управе. Рок за достављање предлога пројеката био је 15 дана од дана објављивања, односно 17. март 2021. године.
Укупна расположива средства за финансирање пројеката невладиних организација у буџету града Београда по Јавном конкурсу за 2021. годину износе 25.000.000,00 динара.
На састанку Комисије за спровођење Јавног конкурса за финансирање пројеката и суфинансирање пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине на територији Београда у 2021. години, (у даљем тексту: Комисија) одржаног 12.04.2021. године констатовано је следеће:
– На адресу Секретаријата за заштиту животне средине достављено је укупно сто двадесет(120) пријаве непосредно на Писарници, као и путем поште, и електронским путем;
– Укупно тражена средства за реализацију пројеката свих удружења износе 108.157.075,44 динара; 
-    Предложено је да 49 предлога пројекта буде финансирано (у прилогу Табела 1.).
Учесници Конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 дана од дана објављивања Предлога листе вредновања и рангирања пријављених пројеката, у Секретаријату за заштиту животне средине, Карађорђева улица бр. 71, од 10 до 13 часова.
Учесници конкурса имају право приговора на Предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката у року од 8 дана од дана њеног објављивања достављањем писаног приговора на адресу: Секретаријат за заштиту животне средине, улица Карађорђева 71, Београд, са напоменом: „За Комисију за спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине на територији Београда у 2021. години ”.
Примедбе којe буду упућенe после утврђеног рока неће бити разматране.
Одлуку о приговору доноси руководилац организационе јединице Градске управе града Београда у року од 15 дана од дана пријема приговора.
Особа за контакт: Гордана Шћепановић 063/324-565, а све путем меја ekonvo@beograd.gov.rs