уторак, 11. мај 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Беорад

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 29.04.2021. године, утврдила Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I-XIX) – (I фаза – 1. етапа) са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНE I-XIX) – (I ФАЗА – 1. ЕТАПА),
са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 12. 5. 2021. год. до 15. 6. 2021. год., сваког радног дана од 9до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 24. 6. 2021. год., у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици Краљице Марије бр. 1, закључно са 15. 6. 2021. год..
5. У току јавног увида, Нацрт измена и допуна плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи ”.

Tекст и графика