уторак, 14. септембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за фазну изградњу стамбено-пословних објеката на ГП1 (КП 259 и 258/5 КО Нови Београд) и ГП2 (КП 258/6 КО Нови Београд), на углу улица Гоце Делчева и Булевара Михајла Пупина

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за фазну изградњу стамбено-пословних објеката на ГП1 (КП 259 и 258/5 КО Нови Београд) и ГП2 (КП 258/6 КО Нови Београд), на углу улица Гоце Делчева и Булевара Михајла Пупина у Београду

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 21. до 28. септембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „PC ART” DOO из Београда, Улица Страхињића Бана бр. 66а.
3. Захтев Урбанистичког пројекта поднео је „PC ART” DOO из Београда у име инвеститора „CENTROTEXTIL D.O.O. BEOGRAD”, Улица кнеза Михаила бр. 1-3, „JUGOFUND DOO BEOGRAD”  Булевар Михајла Пупина 117 и „NAPRED AD BEOGRAD”, Булевар Михајла Пупина 115, сви из Београда.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 28. септембра 2021. године.