недеља, 10. октобар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт ПДР подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), Нови Београд - I фаза

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 14.09.2021. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), Градска општина Нови Београд - I фаза са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ“), Градска општина Нови Београд - I фаза, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)
оглашава
ЈАВНИ УВИД У
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА И ЗЕМУНСКЕ („ИМТ“), ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД - I ФАЗА са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације подручја између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”), Градска општина Нови Београд - I фаза

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се од 11. октобра до 10. новембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену). 
2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 2. децембра 2021. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3. Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
4. У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”.
5. Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 10. новембром 2021. године.

Текст и графика - ЈУ ПДР Нови Београд