субота, 11. децембар 2021.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу oбјекта Географског факултета и Факултета за безбедност Универзитета у Београду на грађевинској парцели ГП1 коју чине целе КП 2902/1 и 2902/6 КО Нови Београд

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу oбјекта Географског факултета и Факултета за безбедност Универзитета у Београду на грађевинској парцели ГП1 коју чине целе КП 2902/1 и 2902/6 КО Нови Београд

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 20. до 27. децембра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „ЗАП” д.о.о. за пројектовање, консалтинг, инжењеринг, грађевинарство и промет из Београда, Улица Стјепана Љубише бр. 17.

3. Захтев Урбанистичког пројекта поднело је предузеће „ЗАП” д.о.о. за инвеститора Универзитет у Београду - Географски факултет, Студентски трг 3/III, Београд.

4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда у рубрици „Градски огласи”.

5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Ђуровић д.и.а. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.

7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Улица 27. марта бр. 43-45, најкасније до 27. децембра 2021. године.