понедељак, 17. јануар 2022.

Секретаријат за социјалну заштиту

Јавни конкурс за финансирање програма које реализују удружења из области борачко-инвалидске заштите на територији града Београда у периоду април 2022. – март 2023. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање програма које реализују удружења из области борачко-инвалидске заштите на територији града Београда у периоду април 2022. – март 2023. године

1. Предмет оглашавања
Секретаријат за социјалну заштиту, у циљу побољшања квалитета живота бораца, ветерана, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца, као и неговања традиције ослободилачких ратова Србије пружа подршку удружењима за спровођење програмских активности. 

2. Подносиоци пријава
Подносиоци пријава могу бити искључиво:
1. Удружења са седиштем у граду Београду која су регистрована у Регистру удружења који се води у Агенцији за привредне регистре; 
2. Удружења која су директно одговорна за припрему и реализацију програма.
Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у смерницама за подносиоце програма који се пријављују на конкурс.

3. Подношење пријаве и потребна документација
Програм се доставља на српском језику, написан ћирилицом, обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. 
Обавезну конкурсну документацију чине:
- Прилог 1 – Образац за писање програма,
- Прилог 2 – Образац буџета програма,
- Прилог 3 – Наративни буџет,
- Изјава о броју чланова удружења (доступни на интернет адреси Градске управе града Београда www.beograd.rs и Порталу е-Управа).

4. Рок и начин достављања програма
Програми се достављају у затвореној коверти Секретаријату за социјалну заштиту, Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима: Београд, ул. 27. мартa 43-45, искључиво по правилима наведеним у смерницама за подносиоце програма.

Програми се могу достављати у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.