среда, 20. април 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу нових објеката - ергеле за лечење деце хипотерапијом, у оквиру комплекса неуропсихијатријске клинике - општина Вождовац

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВИХ ОБЈЕКАТА – ЕРГЕЛЕ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДЕЦЕ ХИПОТЕРАПИЈОМ, У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКЕ КЛИНИКЕ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА, НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ Ј7.1 КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД КАТ.ПАРЦЕЛЕ 21/2, 22/16, 22/14, 22/3, 22/12, 21/3 И 21/1, СВЕ КО РИПАЊ, УЛИЦА АВАЛСКА, ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, БЕОГРАД


1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  28. априла до 10. маја 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за пројектовање, просторно планирање, истраживање извођење радова и инжењеринг „VEMEX PROJECT” д.o.o. из Београда, Улица Ђуре Даничића  бр.4.
3. Захтев Урбанистичког пројекта поднело је Предузеће за пројектовање, просторно планирање, истраживање извођење радова и инжењеринг „VEMEX PROJECT” д.o.o. из Београда у име инвеститора “NICCO” d.o.o. из Београда.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Ивана Митровић д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 10. маја 2022. године.

Текст и графика