понедељак, 18. јул 2022.

Секретаријат за урбанизам

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна ПДР између улица: Кумодрашке, Милисава Ђуровића, СМТ-а, Нове 1, Ђуре Мађерчића, Војводе Степе, Љубе Вучковићa и комплекса колективних објеката уз Улицу Љубе Вучковића

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је на седници одржаној 16.6.2022. године, упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна плана детаљне регулације између улица: Кумодрашке, Милисава Ђуровића, СМТ-а, Нове 1, Ђуре Мађерчића, Војводе Степе, Љубе Вучковићa и комплекса колективних објеката уз улицу Љубе Вучковића, општина Вождовац, за блок 1, на рани јавни увид, и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД 
Поводом израде измена и допуна плана детаљне регулације између улица: Кумодрашке, Милисава Ђуровића, СМТ-а, Нове 1, Ђуре Мађерчића, Војводе Степе, Љубе Вучковићa и комплекса колективних објеката уз Улицу Љубе Вучковића, општина Вождовац, за блок 1

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 18. јула до 1. августа 2022. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45.
4. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 1. августом 2022. године.