понедељак, 8. август 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за реконструкцију дела улице Страхињића Бана - Стари град

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛА УЛИЦЕ СТРАХИЊИЋА БАНА НА КП.555 КО СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ 


1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. до 23. августа. 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Предузеће за инжењерске делатности и техничко саветовање „СЛАВИЈА ПРОКИНГ” д.о.о. из Београда, Михајла Бандура бр.15. Земун.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је Предузеће за инжењерске делатности и техничко саветовање „СЛАВИЈА ПРОКИНГ” д.о.о. из Београда, Михајла Бандура бр.15. Земун, у име инвеститора Управе града Београда- Секретаријата за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Јована Познан д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 23. августа 2022. године.