уторак, 20. септембар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено пословног објекта на грађевинској парцели ГП, која се формира од катастарских парцела 2779 и 2780 КО Вождовац, ул. Колубарска број 9 и 11

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено пословног објекта на грађевинској парцели ГП, која се формира од катастарских парцела 2779 и 2780 КО Вождовац, ул. Колубарска број 9 и 11, Београд

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 27. септембра до 5. октобра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „АУЛА” д.о.о. из Београда, ул. Краљевачких жртава број 1а.
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднео Илић Ненад из Београда, у име инвеститора Илић Ненада из Београда.
У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Тијана Митић маст.инж.арх.; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, ул. Краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, најкасније до 5. октобра 2022. године.

Текст и графика