четвртак, 29. септембар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбеног комплекса у Улици војводе Родољуба Чолаковића број 1

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног комплекса који се састоји од две ламеле спратности ПО+СУ+П+1+ПС на КП број 20364/2 КО Савски венац, у Улици војводе Родољуба Чолаковића број 1 у Београду

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од  6. до 14. октобра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „IBM CONSULT” д.о.о.,  Суботичка број 23/2, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „IBM CONSULT” д.о.о., Суботичка број 23/2, Београд, а у име инвеститора „Кит комерц”д.о.о., Кружни пут 67, Лештане, Београд.
4. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
5. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Јована Познан д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије број 1.
6. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије број 1, најкасније до 14. октобра 2022. године.