петак, 28. октобар 2022.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено пословног комплекса који се састоји од стамбеног објекта бр.1 и стамбеног објекта бр.2 - Нови Београд

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21),

 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ КОМПЛЕКСА КОЈИ СЕ САСТОЈИ ОД: СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА БР.1 СА ДВА УЛАЗА НА ГП1 КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД К.П. 415/2 КО НОВИ БЕОГРАД, СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БР.2 СА 6 ЛАМЕЛА И СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА БР.3 НА ГП2 КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД К.П. 418/1, 419/1, 418/6 КО НОВИ БЕОГРАД

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 3. до 11. новембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „ДАЛМАК” д.о.о. Ратних војних инвалида бр.21, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „ДАЛМАК” д.о.о.  Ратних војних инвалида бр.21, Београд а у име инвеститора „LAWA NBG HILLS” д.о.о.  Брегалничка бр.2 из Београда - Звездара.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1, најкасније до 11. новембра 2022. године.