четвртак, 23. март 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за пословно - стамбени комплекс, Булевар Пека Дапчевића, Вождовац

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОСЛОВНО-СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС, СПРАТНОСТИ ОД 3ПО+П (са Г)+4+ПС ДО 2ПО+ПО/СУ+П (са Г)+4+ПС У БУЛЕВАРУ ПЕКА ДАПЧЕВИЋА НА ГП-МА, ФОРМИРАНИМ ОД КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР.7228/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 И 13 КО ВОЖДОВАЦ У БЕОГРАДУ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 30. марта до 7. априла 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „YUGO BIRO” Господара Вучића бр.3, Београд.
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело je предузеће „YUGO BIRO“ Господара Вучића бр. 3, Београд, а у име инвеститора „IMPERIAL GRADNJA” д.о.о. Булевар Пека Дапчевића бр.25, Београд..
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1, најкасније до 7. априла 2023. године.