недеља, 3. септембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, Градска општина Вождовац, за блок између улица: Устаничке, Господара Вучића, Дели Радивоја и Дебарске

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 17. августа 2023. године, утврдила Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, Градска општина Вождовац, за блок између улица: Устаничке, Господара Вучића, Дели Радивоја и Дебарске, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20,  52/21 и 62/23) 

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, Градска општина Вождовац, за блок између улица: Устаничке, Господара Вучића, Дели Радивоја и Дебарске

ЈАВНИ УВИД обавиће се од 4. септембра до 4. октобра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену). 
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 19. октобра 2023. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије 1, закључно са 4. октобром 2023. године.
У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Текст и графика