понедељак, 30. октобар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта спратности 2ПО+П+3+ПС на К.П. бр.8003/4 КО Вождовац, Војводе Степе бб

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Краљице Марије 1
Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ 2ПО+П+3+ПС НА К.П. БР. 8003/4 КО ВОЖДОВАЦ, У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ ББ, У БЕОГРАДУ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 14. новембра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „СТУДИО ЗА  АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ” Улица Љермонтова бр. 22, Београд.
Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „СТУДИО ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ” Улица Љермонтова бр. 22, Београд, у име Инвеститора „IMPERIAL GRADNJA” d.o.o. Булевар Пека Дапчевића бр. 25, Београд.
У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.
Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1.
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Улица краљице Марије бр. 1, најкасније до 14. новембра 2023. године.