петак, 10. новембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбеног објекта спратности 2ПО+ПР+3+ПС на К.П. 7076 КО Вождовац, Билећка бр.28А

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ 2ПО+ПР+3+ПС,  НА К.П. 7076 КО ВОЖДОВАЦ, У УЛИЦИ БИЛЕЋКА БР.28А У БЕОГРАДУ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. до 24. новембра 2023. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „IBM CONSULT” д.о.о., Суботичка  бр.23/2, Београд. 
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта је поднело предузеће „IBM CONSULT” д.о.о. Суботичка  бр.23/2, Београд а у име инвеститора VIBE CONSTRUCTION d.o.o.  Улица кнеза од Семберије 10А Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1, најкасније до 24. новембра 2023. године.