петак, 29. децембар 2023.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на К.П, 2114/1 КО Врачар, на углу улица Чернишевског, Максима Горког и Орловића Павла

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Оглашава
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, НА К.П. 2114/1 КО ВРАЧАР, НА УГЛУ УЛИЦА ЧЕРНИШЕВСКОГ, МАКСИМА ГОРКОГ И ОРЛОВИЋА ПАВЛА У БЕОГРАДУ

1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 4. до 12. јануара 2024. године, сваког радног дана од 9 до 15 часова.  
2. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је предузеће „studio ТЕKTO” из Старе Пазове, Браће Нинковић бр.13. 
3. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднело је предузеће „studio ТЕKTO” из Старе Пазове, Браће Нинковић бр.13.а у име инвеститора „BRIXWELL INVESTMENT” d.o.o. Интернационалних бригада бр.48, Београд.
4. У току јавног увида, елаборат за јавни увид за потребе израде Урбанистичког пројекта, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици “Градски огласи”.
5. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко-архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 9 до 15 часова, у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
6. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Весна Тешић, д.и.а; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1.
7. Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе на писарницу Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Краљице Марије бр.1, најкасније до 12. јануара 2024. године.