понедељак, 25. март 2024.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Рани јавни увид за потребе израде ПДР за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш, општине Вождовац и Гроцка


Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 7.3.2024. године, упутила Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд–Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, за део целине 2 – цео Блок 2 и делове блокова 1 и 3, градске општине Вождовац и Гроцка на рани јавни увид, и на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) 

ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД 
за потребе израде

Плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја
дуж ауто-пута Београд–Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, за део целине 2 – цео Блок 2 и делове блокова 1 и 3, градске општине Вождовац и Гроцка

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39, од 25. марта до 8. априла 2024. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2. У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи”. 
3. Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39.
4. Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Краљице Марије бр. 1, закључно са 8. априлом 2024. године.