Комуналне таксе – Накнаде за коришћење јавних добара

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ – НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

У складу са изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда (Сл. лист града Београда 118/2018) од 01.01.2019. године, не утврђују се обавезе за: 

1) Комуналну таксу за коришћење рекламних паноа, на рачуну 840-714431843-12;
2) Комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, на рачуну 840-741531843-74 и
3) Комуналну таксу за заузеће јавне површине грађевинским материјалом на рачуну, 840 -741535843-08.

НА  НАВЕДЕНЕ РАЧУНЕ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ ОБВЕЗНИЦИ ЋЕ ВРШИТИ УПЛАТЕ  OБАВЕЗА  УТВРЂЕНИХ ЗАКЉУЧНО СА 2018. ГОДИНОМ ШТО УКЉУЧУЈЕ И ДЕЦЕМБАРСКУ  ОБАВЕЗУ, ЗА КОЈУ ЈЕ РОК ЗА УПЛАТУ 15.01.2019. ГОДИНЕ.
      
Преплата на рачунима ових комуналних такси неће се системски пребацивати на рачуне одговарајућих накнада, већ ће обвезници  морати да подносе захтеве за прекњижавање или повраћај уколико наставе да врше плаћање на наведене рачуне.

Комуналне таксe које je Секретаријат за јавне приходе утврђивао закључно са 31.12.2018. године,  oд 01.01.2019. године утврђиваће се као накнаде у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда (Сл. лист града Београда 118/2018) и то :

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, рачун 840 – 714565843 - 77 
2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе, рачун 840 - 714566843 – 84 
3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу, рачун 840 – 714567843 - 91