Одобрење за употребу грба

Субјекти који траже одобрење за употребу грба и заставе дужни су да поднесу захтев који садржи:

1) име и презиме, односно подносиоца захтева;
2) име одговорног лица и његову функцију;
3) изричиту намену за коју се тражи право на употребу грба и/или заставе;
4) време за које се тражи коришћења грба и/или заставе;
5) графички приказ начина и места употребе, као и пратећег садржаја уз грб и/или заставу;
6) наслов, поднаслов или пратећи текст уз који ће се аплицирати грб и/или застава;
7) ако је у питању комерцијализација: тираж производа, место и начин продаје;
8) друге податке по захтеву органа управе надлежног за давање одобрења.