ponedeljak, 6. novembar 2023.

Javni poziv za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

Sekretarijat za energetiku raspisao je javni poziv za izbor stambenih zajednica – kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja komunalnih preduzeća na teritoriji Beograda. Kako se navodi u javnom pozivu, realizacija energetske sanacije predviđena je Projektom „Energetska sanacija stambenih, višeporodičnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja – Javni ESCO projekat”, koji zajednički realizuju Ministarstvo rudarstva i energetike, Grad Beograd, komunalna preduzeća na teritoriji Beograda i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

U budžetu Republike Srbije za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 50 miliona evra za obezbeđivanje kredita za realizaciju ovog projekta. EBRD planira da obezbedi bespovratna sredstva za dalji razvoj projekta, pripremu elaborata energetske efikasnosti i odgovarajućih studija, finansiranje nadzora nad izvođenjem radova, pomoć pri implementaciji projekta i investicionih grantova u iznosu do 20 odsto. Republika Srbija planira da, kroz Ministarstvo rudarstva i energetike, obezbedi investicioni grant u iznosu od 30 odsto potrebnih sredstava za izvođenje radova. Prijavom po ovom javnom pozivu stambena zajednica ne preuzima pravne niti finansijske obaveze prema ostalim učesnicima projekta i ne obavezuje se da će u narednom periodu zaključiti bilo kakav ugovor o finansiranju energetske sanacije. Prijavom samo iskazuje interesovanje da bi takav ugovor mogla zaključiti, ukoliko proceni da su uslovi koji će biti ponuđeni ugovorom u najboljem interesu članova stambene zajednice.

Na javnom pozivu mogu učestvovati stambene zajednice koje ispunjavaju sledeće uslove: 1) objekat/objekti stambenih zajednica moraju imati upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju, odnosno dokaz da je objekat upisan u katastar nepokretnosti; 2) objekat/objekti stambenih zajednica moraju biti priključeni na sistem daljinskog grejanja, pri čemu je neophodno da je na sistem daljinskog grejanja priključeno minimum 75 odsto od ukupnog broja stanova i lokala, od ukupnog broja posebnih delova; 3) stambene zgrade sa minimalno pet stambenih jedinica; 4) da objekat nije pod zaštitom spomenika kulture ili pod prethodnom zaštitom; 5) da je objekat čiji pretežni deo čine posebni delovi namenjeni stanovanju u odnosu na broj posebnih delova upisanih u list nepokretnosti; 6) da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar stambenih zajednica; 7) da je odluka o učešću na javnom pozivu skupštine svake stambene zajednice doneta većinom koju čine najmanje dve trećine od ukupnog broja glasova vlasnika posebnih delova zgrade. Pravo učešća imaju stambene zajednice priključene na sistem daljinskog grejanja sa teritorije Beograda, koje su upisane u registar stambenih zajednica u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, koje su formirane isključivo u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama i koje imaju izabranog upravnika ili profesionalnog upravnika.

Prijava se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni poziv za izbor stambenih zajednica – kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja komunalnih preduzeća na teritoriji grada Beograda – Ne otvarati do roka predviđenog za otvaranje” sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijava se predaje na pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, lično na adrese 27. marta, Kraljice Marije 1 ili Tiršova 1 ili preporučeno putem pošte na adresu Tiršova 1, kao i putem elektronske pošte na imejl: en.efikasnost@beograd.gov.rs Prijave se mogu podnositi u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet-stranici i oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Beograda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosioci prijave mogu se obratiti putem kontakt osobe: Jelena Nikolić, tel. +381(0)11-3605-619 ili putem elektronske pošte, na imejl: en.efikasnost@beograd.gov.rs. Čitav tekst javnog poziva može se naći na sajtu Grada Beograda, u rubrici „Gradski oglasi”.