Gradsko veće

Gradsko veće je organ Grada Beograda koji usklađuje ostvarivanje funkcija gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Gradske uprave.

Gradsko veće čine gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, kao i članovi koje bira Skupština grada, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Kandidate za članove Gradskog veća predlaže kandidat za gradonačelnika.

Kada odlučuje o izboru gradonačelnika, Skupština grada istovremeno odlučuje o izboru zamenika gradonačelnika i članova Gradskog veća.

Članovi Gradskog veća:
Stevo Marušić
Slobodan Šolević
Miloš Dangubić
Zoran Adamović
Goran Spasojević
Boris Bursać
Vuk Mirčetić
Aleksandra Čamagić
Marija Leković
Nebojša Petrović
Ružica Belanović
Igor Mušić
Violeta Filip


Gradonačelnik je predsednik Gradskog veća.

Zamenik gradonačelnika je član Gradskog veća po funkciji.

Skupština grada, na predlog gradonačelnika, bira 13 članova Gradskog veća.

Članovi Gradskog veća koje bira Skupština grada ne mogu istovremeno biti i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti grada.

Odborniku koji bude izabran za člana Gradskog veća prestaje odbornički mandat.

Članovi Gradskog veća mogu biti na stalnom radu u gradu.

Nadležnosti Gradskog veća:
1. predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština grada,
2. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština grada ne donese budžet pre početka fiskalne godine,
3. vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom ili drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština grada,
4. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti grada Beograda,
5. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti republike,
6. postavlja i razrešava načelnika Gradske uprave odnosno načelnike gradskih uprava za pojedine oblasti.

GRADSKO VEĆE
Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678