utorak, 21. februar 2017.

Sekretarijat za privredu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji Grada Beograda za 2017.

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2017. godinu, broj: 3-242/17-GV od 9. februara 2017. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj 3-978/17-G od 17. februara 2017. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu
objavljuje
JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

PREDMET JAVNOG POZIVA
Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva). Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku opreme za pčelarstvo i to:
- deset košnica tipa „Dadant - Blatt” (DB), tipa „Langstrot - Rut” (LR) ili tipa „Farrar” sa pripadajućim ramovima; 
- vrcaljka (ručna ili električna);
- električni otklapač saća (automatski ili poluautomatski);
- topionik za vosak.
Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava samo za nabavku i postavljanje jedne vrste opreme, koja je predmet ovog javnog poziva.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice - nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

OPŠTI USLOVI
Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:
- da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;
- da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda; 
- da je izvršio obeležavanje pčelinjih društava i registraciju pčelinjaka na teritoriji grada Beograda;
- da ispunjava uslove gajenja pčela u stacioniranom pčelinjaku u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu gajenja i selidbe pčela, sadržini uverenja o transportu kao i o uslovima davanja saglasnosti da pčelari iz drugih zemalja mogu koristiti pčelinju pašu na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 73/2010);
- da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku opreme, koja je predmet javnog poziva.
Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

VRSTE PRIHVATLJIVIH I NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke opreme koja je predmet Javnog poziva bez PDV-a, (iznos 80% ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos finansijskih sredstava). 
Maksimalni iznos podsticajnih sredstava iznosi 65.000,00 dinara.
Neprihvatljivi troškovi su: troškovi transporta, montaže, bankarski troškovi, troškovi jemstva i slične naknade, kupovina ili zakup zemljišta, polovna oprema i materijali, doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal podnosioca prijave), naknadni i nepredviđeni troškovi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:
1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2017.godinu; 
2. obrazac izjave podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
(navedeni obrasci mogu se preuzeti sa zvanične internet-stranice Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu Gradske uprave Grada Beograda, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 8 do 15 časova)
3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom; 
4. fotokopija izvoda iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima za katastarsku parcelu koja je navedena u potvrdi o izvršenom obeležavanju pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka ne stariji od šest meseci (katastarska parcela ne može biti u državnoj svojini);
5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2017. godinu; 
6. fotokopija potvrde o izvršenom obeležavanju pčelinjih društava i registraciji pčelinjaka;
7. originalni predračun sa specifikacijom opreme, iskazanim jediničnim cenama za pojedinačne elemente opreme, koja je predmet prijave, u dinarskom iznosu, sa iskazanom opcijom važenja predračuna minimum 90 dana, izdat od dobavljača opreme.

Podnosilac prijave mora dostaviti isključivo predračun. Ponuda dobavljača neće biti prihvaćena.

Podnosilac prijave koji se bavi organskom proizvodnjom pored napred navedenih dokumenata dostavlja i Ugovor o sertifikaciji sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom za bavljenje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji od 1. januara 2017. godine do momenta podnošenja prijave.

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova zadržava pravo da pored navedenih dokumenata zatraži od podnosioca prijave da dostavi i druga dokumenta i dokaze relevantne za odlučivanje.

Podnosilac prijave može konkurisati na dva javna poziva koje raspisuje Sekretarijat za privredu za 2017. godinu, ali može biti korisnik podsticajnih sredstava samo po osnovu jednog javnog poziva.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraća se podnosiocu prijave.

KRITERIJUMI RANGIRANJA
Kriterijumi rangiranja podnosioca zaheva

Redni broj Tip kriterijuma Bodovi
1. Organska proizvodnja 30
2. Podnosilac zahteva je lice mlađe od 40 godina 20

Izbor liste kandidata vršiće se na osnovu broja bodova a do utroška raspoloživih sredstava. Ako dva ili više podnosioca prijave imaju isti broj bodova prednost će imati podnosilac prijave koji je ranije podneo prijavu odnosno kompletirao dokumentaciju.

POSTUPAK SPROVOĐENJA JAVNOG POZIVA
Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu priložene dokumentacije kojom se proveravaju podaci iz prijave.

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu broja bodova, redosleda podnetih prijava, a do utroška raspoloživih sredstava.
•    Komisija utvrđuje Listu podnosilaca prijava i donosi predlog Odluke o dodeli podsticajnih sredstava a v.d. zamenik načelnika Gradske uprave - grada Beograda sekretara Sekretarijata za privredu donosi Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Na osnovu donete Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, gradonačelnik grada Beograda daje saglasnost na Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Nakon dobijanja saglasnosti gradonačelnika na Odluku o dodeli podsticajnih sredstava, v.d. zamenik načelnika Gradske uprave - grada Beograda sekretara Sekretarijata za privredu zaključuje sa korisnikom podsticajnih sredstava ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. U slučaju da korisnik sredstava odustane od dodeljenih podsticajnih sredstava ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da ih realizuje, dužan je da pisanim putem obavesti Sekretarijat za privredu o svom odustajanju.

U slučaju da korisnik sredstava odustane od dodeljenih podsticajnih sredstava ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da ih realizuje, dužan je da pisanim putem obavesti Sekretarijat za privredu o svom odustajanju.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Korisnik podsticajnih sredstava je dužan da:
- zaključi ugovor sa izabranim dobavljačem opreme;
- opremu koja je predmet ovog javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava; 
- svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava;
- na zahtev Sekretarijata za privredu dostavi podatke u vezi sa proizvodnjom i plasmanom proizvoda proizvedenih uz korišćenje opreme koja je nabavljena u postupku ovog javnog poziva u cilju analize uspeha realizovane mere podrške u pčelarstvu.
Sekretarijat za privredu ima pravo da u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava neposrednim uvidom vrši proveru namenskog korišćenja opreme za čiju nabavku su dodeljena podsticajna sredstva.

ISPLATA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Podsticajna sredstva isplaćuju se kada korisnik sredstava
- izvrši nabavku i postavi opremu;
- dostavi primerak ugovora zaključenog sa izabranim dobavljačem kojim se regulišu međusobna prava i obaveze;
- dostavi račun i otpremnicu o izvršenoj nabavci i postavljanju opreme (račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme);
- dostavi dokaz o izvršenoj uplati njegovog dela iznosa prihvatljivih troškova izabranom dobavljaču opreme;
- kada predstavnici Sekretarijata za privredu izvrše kontrolu nabavljene i postavljene opreme.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA
Obrasci prijave i izjave su dostupni i mogu se preuzeti sa internet prezentacije grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone broj 011/715-7402, 011/715-7403 i 011/715-7398.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to: 
- preporučenom poštom na adresu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd ili
- ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd, šalter broj 3.
Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU - „NE OTVARATI”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži popunjenu prijavu sa pratećom dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave grada Beograda 24. mart 2017. godine do 15 sati.

Prijave podnete preporučenom pošiljkom predate pošti najkasnije 24. mart 2017. godine do 15 sati, smatraće se blagovremenim. 
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.