utorak, 21. februar 2017.

Sekretarijat za privredu

Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva na teritoriji Grada Beograda za 2017.

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2017. godinu, broj: 3-242/17-GV od 9. februara 2017. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj:3-981/17-G od 17. februara 2017. godine
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu
objavljuje
JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI STOČARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

PREDMET JAVNOG POZIVA
Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva). Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku domaćih ili uvoznih umatičenih steonih junica simentalske rase.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

OPŠTI USLOVI
Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:
-    da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;
-    da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda ;
-    da poljoprivredno gazdinstvo poseduje najmanje 1(jedno) umatičeno grlo goveda u sopstvenom zapatu;
-    da poseduje odgovarajući objekat za uzgoj goveda na teritoriji grada Beograda (posedovanje odgovarajućeg objekta za uzgoj goveda će se utvrditi neposrednim uvidom na terenu);
Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

VRSTE PRIHVATLJIVIH I NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke umatičenih steonih junica simentalske rase bez PDV-a. Podsticajna sredstva, koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatljivih troškova nabavke umatičenih steonih junica simentalske rase, (iznos 80% ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos finansijskih sredstava). Maksimalni iznos podsticajnih sredstava je 300.000,00 RSD.
Neprihvatljivi troškovi su: troškovi transporta, troškovi registracije grla, bankarski troškovi, troškovi jemstva i slične naknade.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:
1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva na teritoriji grada Beograda za 2017.godinu; 
2. obrazac izjave podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
(navedeni obrasci mogu se preuzeti sa zvanične internet-stranice Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 časova)
3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom; 
4. fotokopija izvoda iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima za katastarsku parcelu na kojoj se nalazi objekat za držanje goveda ne stariji od šest meseci (katastarska parcela ne može biti u državnoj svojini);
5. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2017. godinu;
6. fotokopija izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava - podaci o poljoprivrednom gazdinstvu za 2017. godinu sa podacima o članovima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
7. fotokopija uverenja iz matične evidencije overenog od Osnovne odgajivačke organizacije da je grlo umatičeno;
8. original predračun za nabavku grla, sa iskazanom opcijom važenja predračuna minimum 90 dana, izdat od strane dobavljača. 

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova zadržava pravo da pored navedenih dokumenata zatraži od podnosioca prijave da dostavi i druga dokumenta i dokaze relevantne za odlučivanje.

Podnosilac prijave može konkurisati na dva javna poziva koje raspisuje Sekretarijat za privredu za 2017. godinu, ali može biti korisnik podsticajnih sredstava samo po osnovu jednog javnog poziva.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraća se podnosiocu prijave.

KRITERIJUMI RANGIRANJA ZA NABAVKU UMATIČENIH STEONIH JUNICA SIMENTALSKE RASE

Redni broj Tip kriterijuma za izbor Bodovi
1. Broj članova registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
•    1-2 člana
•    3-4 člana
•    5 i više članova
10
15
20
2.

Godine starosti nosioca poljoprivrednog gazdinstva
•    18-40 godina
•    41-60 godina
•    61 i više

10
6
3

Izbor liste kandidata vršiće se na osnovu broja bodova, a do utroška raspoloživih sredstava. Ako dva ili više podnosilaca prijava imaju isti broj bodova, prednost će imati podnosilac prijave koji je ranije podneo prijavu.

POSTUPAK SPROVOĐENJA JAVNOG POZIVA
Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dodelu podsticajnih sredstava u oblasti stočarstva (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu priložene dokumentacije i nultog pregleda koji vrše predstavnici Sekretarijata za privredu, a kojim se proveravaju podaci iz prijave.

Komisija utvrđuje Listu podnosilaca prijava i donosi predlog Odluke o dodeli podsticajnih sredstava a v.d. zamenik načelnika Gradske uprave - grada Beograda sekretara Sekretarijata za privredu donosi Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Na osnovu donete Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, gradonačelnik grada Beograda daje saglasnost na Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Nakon dobijanja saglasnosti gradonačelnika na Odluku o dodeli podsticajnih sredstava, v.d. zamenik načelnika Gradske uprave - grada Beograda sekretara Sekretarijata za privredu zaključuje sa korisnikom podsticajnih sredstava ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. U slučaju da korisnik sredstava odustane od dodeljenih podsticajnih sredstava ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da ih realizuje, dužan je da pisanim putem obavesti Sekretarijat za privredu o svom odustajanju.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Korisnik podsticajnih sredstava je dužan da:
- junicu koja je predmet ovog javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava; 
- svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava;
Sekretarijat za privredu ima prava da u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava neposrednim uvidom vrši proveru ispunjavanja obaveza korisnika podsticajnih sredstava.

ISPLATA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Podsticajna sredstva isplaćuju se kada korisnik sredstava:
- izvrši nabavku junice;
- dostavi primerak ugovora zaključenog sa izabranim dobavljačem kojim se regulišu međusobna prava i obaveze;
- dostavi račun i otpremnicu o izvršenoj nabavci junice(račun mora biti identičan predračunu po iznosu i dobavljaču opreme);
- dostavi dokaz o izvršenoj uplati njegovog dela iznosa prihvatljivih troškova izabranom dobavljaču;
- kada predstavnici Sekretarijata za privredu izvrše kontrolu.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA
Obrasci prijave i izjave su dostupni i mogu se preuzeti sa internet-prezentacije Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 011/715-7402, 011/715-7399, 011/715-7392.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
- preporučenom poštom na adresu Gradske uprave Grada Beograda: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd ili 
- ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave Grada Beograda na adresu: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd, šalter broj 3.

Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku: JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI STOČARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU – „NE OTVARATI”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži popunjen obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave grada Beograda je 17. mart 2017. godine do 15 časova.

Prijave podnete preporučenom pošiljkom, predate pošti najkasnije 17. marta 2017. godine do 15 časova, smatraće se blagovremenim.
Neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.