utorak, 21. februar 2017.

Sekretarijat za privredu

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teriritoriji Beograda za 2017.

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2017 godinu, broj: 3-242/17-GV od 9. februara 2017. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj:3-979/17-G od 17. februara 2017. godine
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za privredu
objavljuje
JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI VOĆARSTVA I POVRTARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

PREDMET JAVNOG POZIVA
Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva). Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku i postavljanje opreme i to:
- protivgradne mreže na površini od 0,25 ha do 1 ha zasada voća;
- protivgradne mreže sa sistemom za navodnjavanje kap po kap, na površini od 0,25 ha do 1 ha zasada voća;
- plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap, na površini od 0,03 ha do 0,05 ha za proizvodnju povrća;
- sistema za navodnjavanje kap po kap, na površini od 0,25 ha do 1 ha zasada voća.
Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava samo za nabavku i postavljanje jedne vrste opreme, koja je predmet ovog javnog poziva.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

OPŠTI USLOVI
Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove:
- da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;
- da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda;
- da je katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema na teritoriji grada Beograda;
- da je katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema:
1. u vlasništvu podnosioca prijave ili
2. u zakupu od strane podnosioca prijave najmanje do 31.12.2022. godine;
- ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik poljoprivrednog zemljišta, potrebno je da poseduje overenu saglasnost vlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet ovog javnog poziva;
- da katastarska parcela ima adekvatan dovod vode;
- da se na katastarskoj parceli nalazi zasad voća (ukoliko podnosilac podnosi prijavu za nabavku i postavljanje protivgradne mreže, protivgradne mreže sa sistemom za navodnjavanje i sistema za navodnjavanje) i
- da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku i postavljanje opreme, koja je predmet javnog poziva.
Ukoliko katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema ima više vlasnika, potrebna je overena saglasnost svih suvlasnika.
Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

VRSTE PRIHVATLJIVIH I NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
Prihvatljivi troškovi su troškovi nabavke opreme koja je predmet javnog poziva bez PDV-a. Podsticajna sredstva, koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu 80% cene prihvatljivih troškova opreme koja je predmet javnog poziva, (iznos 80% ali da ne prelazi maksimalno utvrđeni iznos finansijskih sredstava).

Obavezni elementi opreme koja je predmet prijave kao i maksimalni iznosi podsticajnih sredstava u odnosu na površinu parcele na kojoj se oprema postavlja prikazani su u sledećoj tabeli:

Vrsta opreme Obavezne karakteristike opreme Površina pod opremom (ha) Maksimalni iznos podsticajnih sredstava (RSD)
*Protivgradna
mreža sa sistemom za navodnjavanje
1. Protivgradna mreža: gramaža 45-50g/m2, ojačana na sredini i sa strane,
2. Protivgradni stubovi ukupne dužine 4-4,5 m; betonski, drveni ili čelični 
3. Ankeri;
4. Pocinkovana, čelična žica i sajla;
5. Kape za koje se fiksira mreža;
6.Sistem zatezača,plaketa i konzervatora;
7. Sistem za navodnjavanje: kap po kap i pumpa za vodu

Minimalna
0,25 ha

Maksimalna
1 ha 

 

 

400.000,00

 

1.600.000,00

 

 

Plastenik sa sistemom
za navodnjavanje
1.Metalna konstrukcija plastenika: čelična ili pocinkovano čelična, visine najmanje 2,5 m, lukovi na rastojanju od najviše 2,0 m;
2. Vrata: leptir ili klizajuća vrata (Otvori: čeoni otvori ili bočni otvori);
3. Folija: UV Clear, jednostruka folija od 180 mikrona sa unutrašnjom antikapajućom folijom od 60 mikrona, ili
4. Dupla folija sa sistemom za naduvavanje;
5. Sistem za navodnjavanje: kap po kap i pumpa za vodu.

Minimalna 0,03 ha

 

Maksimalna 0,05 ha

do 300.000,00

 

do 500.000,00
 

Sistem za navodnjavanje

1. Sistem za navodnjavanje kap po kap

2. Pumpa za vodu

Minimalna 
0,25 ha

Maksimalna 
1 ha 

do 50.000,00

do 200.000,00

*Napomena: Podnosioci prijava koji imaju sistem za navodnjavanje koji je u funkciji na formiranom zasadu mogu da podnesu prijavu za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku i postavljanje protivgradne mreže bez sistema za navodnjavanje (maksimalan iznos za 1 ha protivgradne mreže bez sistema za navodnjavanje iznosi 1.400.000,00 dinara).

Neprihvatljivi troškovi su: troškovi transporta i montaže, bankarski troškovi, troškovi jemstva i slične naknade, kupovina ili zakup zemljišta, troškovi obezbeđivanja vode, polovna oprema i materijali, doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal podnosioca prijave), naknadni i nepredviđeni troškovi radova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnosilac prijave dostavlja sledeća dokumenta:
1. obrazac prijave za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2017.godinu; 
2. obrazac izjave podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
(navedeni obrasci mogu se preuzeti sa zvanične internet-stranice Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 8 do 15 časova)
3. fotokopija lične karte podnosioca prijave ili očitana lična karta ukoliko je sa čipom; 
4. fotokopija potvrde o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih gazdinstava za 2017. godinu; 
5. fotokopija izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava-podaci o poljoprivrednom gazdinstvu za 2017. godinu sa podacima o članovima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
6. fotokopija izvoda iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima za sve katastarske parcele koje su predmet prijave ne starijeg od šest meseci (katastarska parcela ne može biti u državnoj svojini);
7. original ili overena fotokopija ugovora o zakupu katastarske parcele zaključen najmanje do 31.12.2022. godine (ugovor mora biti overen u sudu, opštini ili kod notara);
8. original saglasnost vlasnika - suvlasnika katastarske parcele kojom se dozvoljava postavljanje opreme koja je predmet ovog javnog poziva (saglasnost mora biti overena u sudu, opštini ili kod notara);
9. originalni predračun sa specifikacijom opreme, iskazanim jediničnim cenama za pojedinačne elemente opreme, koja je predmet prijave, u dinarskom iznosu za površinu na kojoj se oprema postavlja, sa iskazanom opcijom važenja predračuna minimum 90 dana, izdat od dobavljača opreme. 

Specifikacija opreme mora da sadrži obavezne karakteristike opreme kao u tabeli, prikazane po stavkama (površina na kojoj će biti postavljena oprema mora biti ista kao površina navedena u prijavi i u predračunu). 
Podnosilac prijave mora dostaviti isključivo predračun. Ponuda dobavljača neće biti prihvaćena. 
Podnosilac prijave koji se bavi organskom proizvodnjom pored napred navedenih dokumenata dostavlja i Ugovor o sertifikaciji sa ovlažćenom kontrolnom organizacijom za bavljenje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji od 01. januara 2017. godine do momenta podnošenja prijave.
Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova zadržava pravo da pored navedenih dokumenata zatraži od podnosioca prijave da dostavi i druga dokumenta i dokaze relevantne za odlučivanje.
Podnosilac prijave može konkurisati na dva javna poziva koje raspisuje Sekretarijat za privredu za 2017. godinu, ali može biti korisnik podsticajnih sredstava samo po osnovu jednog javnog poziva.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraća se podnosiocu prijave.


KRITERIJUMI RANGIRANJA ZA NABAVKU I POSTAVLJANJE PLASTENIKA SA SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE, PROTIVGRADNE MREŽE, PROTIVGRADNE MREŽE SA SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE I SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Redni broj Tip kriterijuma za izbor Bodovi
1. Organska proizvodnja 30
2. Broj članova registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
•    1-2 člana 
•    3-4 članova
•    5 i više članova
10
15
20
3. Godine starosti nosioca poljoprivrednog gazdinstva
•    18-40 godina 
•    41-60 godina
•    61 i više
10
6
3

Izbor liste kandidata vršiće se na osnovu broja bodova, a do utroška raspoloživih sredstava. Ako dva ili više podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati podnosilac prijave koji je ranije podneo prijavu.

POSTUPAK SPROVOĐENJA JAVNOG POZIVA
Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu priložene dokumentacije i nultog pregleda koji vrše predstavnici Sekretarijata za privredu, a kojim se proveravaju podaci iz prijave.

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu broja bodova i redosleda podnetih prijava, a do utroška raspoloživih sredstava.
Komisija utvrđuje Listu podnosilaca prijava i donosi predlog Odluke o dodeli podsticajnih sredstava a v.d. zamenika načelnika Gradske uprave - grada Beograda sekretara Sekretarijata za privredu donosi Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Na osnovu donete Odluke o dodeli podsticajnih sredstava, gradonačelnik grada Beograda daje saglasnost na Odluku o dodeli podsticajnih sredstava. Nakon dobijanja saglasnosti gradonačelnika na Odluku o dodeli podsticajnih sredstava, v.d. zamenika načelnika Gradske uprave - grada Beograda sekretara Sekretarijata za privredu zaključuje sa korisnikom podsticajnih sredstava ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze. U slučaju da korisnik sredstava odustane od dodeljenih podsticajnih sredstava ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da ih realizuje, dužan je da pisanim putem obavesti Sekretarijat za privredu o svom odustajanju.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Korisnik podsticajnih sredstava je dužan da:
- nabavi i postavi opremu;
- zaključi ugovor sa izabranim dobavljačem opreme;
- opremu koja je predmet ovog javnog poziva, za koju su mu dodeljena podsticajna sredstva, ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava; 
- svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava;
- na zahtev Sekretarijata za privredu dostavi podatke u vezi sa proizvodnjom i plasmanom proizvoda proizvedenih uz korišćenje opreme koja je nabavljena u postupku ovog javnog poziva u cilju analize uspeha realizovane mere podrške u voćarstvu i povrtarstvu.
Sekretarijat za privredu ima pravo da u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava neposrednim uvidom vrši proveru namenskog korišćenja opreme za čiju nabavku su dodeljena podsticajna sredstva.

ISPLATA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Podsticajna sredstva isplaćuju se kada korisnik sredstava:
- izvrši nabavku i postavi opremu;
- dostavi primerak ugovora zaključenog sa izabranim dobavljačem kojim se regulišu međusobna prava i obaveze;
- dostavi račun i otpremnicu o izvršenoj nabavci i postavljanju opreme (račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme);
- dostavi dokaz o izvršenoj uplati njegovog dela iznosa prihvatljivih troškova izabranom dobavljaču opreme i
- kada predstavnici Sekretarijata za privredu izvrše kontrolu postavljene opreme.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA
Obrasci prijave i izjave su dostupni i mogu se preuzeti sa internet-prezentacije Grada Beograda www.beograd.rs ili u prostorijama Sekretarijata za privredu, Gradske uprave Grada Beograda, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona 011/715-7402, 011/715-7831, 011/715-7399.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
- preporučenom poštom na adresu Gradske uprave Grada Beograda: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd ili 
- ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave Grada Beograda na adresu: Gradska uprava Grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/XVII, Beograd, šalter broj 3.

Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku: JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI VOĆARSTVA I POVRTARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU – „NE OTVARATI”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži popunjen obrazac prijave sa pratećom dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijava na šalteru 3 pisarnice Gradske uprave grada Beograda je 31. mart 2017. godine do 15 časova.
Prijave podnete preporučenom pošiljkom, predate pošti najkasnije 31. marta 2017. godine do 15 časova, smatraće se blagovremenim.
Neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.