subota, 23. decembar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambenog poslovnog objekta KO Voždovac

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/09, 81/09, 64/10 – Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENOG POSLOVNOG OBJEKTA  NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 7813/1 KO VOŽDOVAC

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 23. do 30. decembra 2017.godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je privredno društvo za građevinu, proizvodnju i usluge  „DALMAK“ d.o.o., iz Beograda, Ratnih vojnih invalida 21.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćen je Miroslav Marić, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1, najkasnije do 30. decembra 2017.godine.