sreda, 17. januar 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom u Beogradu u Ulici Kumodraška BB, katastarska parcela br. 17886/1 KO Kumodraž

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/09, 81/09, 64/10 – Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove


oglašava


JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM U BEOGRADU U ULICI KUMODRAŠKA BB, KATASTARSKA PARCELA BR. 17886/1 KO KUMODRAŽ

 


JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 18. do 29. januara 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „Yugo Biro“ d.o.o. iz Beograda, Gospodara Vučića 3.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Sonja Mitrović, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1, najkasnije do 29. januara 2018. godine.