četvrtak, 1. mart 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u Bulevaru oslobođenja broj 323

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14 i 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli 7734/1 K.O. Voždovac u Bulevaru oslobođenja br. 323 u Beogradu

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 1. do 8. marta 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Privredno društvo za projektovanje, inženjering i konsalting „AULA” d.o.o., iz Beograda, Ul. Kraljevačkih žrtava br. 1a.
Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, ul. Kraljice Marije br. 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, ul. 27. marta br. 43-45, najkasnije do 8. marta 2018. godine.