četvrtak, 14. jun 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju objekta Fakulteta organizacionih nauka

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14 i 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU OBJEKTA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA U ULICI JOVE ILIĆA BR. 154 U BEOGRADU, NA KP 6518, 6519/2 I 6519/3 KO VOŽDOVAC

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulica 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 14. do 20. juna 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Preduzeće za projektovanje, građenje i inženjering „KRIP INŽENJERING“ d.o.o. iz Beograda, Bulevar maršala Tolbuhina br.40.
Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 20. juna 2018. godine.