petak, 26. februar 2021.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 52/20, partija 2

Na osnovu čl. 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)
Grad Beograd
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove


objavljuje:

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
za  javnu nabavku u otvorenom postupku
52/20 – Servisiranje sa obezbeđivanjem rezervnih delova za fotokopir aparate i štamparsku mašinu, partija 2

 

Obaveštenje