četvrtak, 15. april 2021.

Seketarijat za zaštitu životne sredine

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine - Beograd

GRAD BEOGRAD
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Karađorđeva 71

objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, U 2021. GODINI

Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata 
Sekretarijat je Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja na teritoriji grada Beograda u oblasti zaštite životne sredine u 2021. godini objavio u utorak 2. marta 2021. godine na zvaničnom sajtu Grada Beograda i Portalu e-uprave. Rok za dostavljanje predloga projekata bio je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno 17. mart 2021. godine.
Ukupna raspoloživa sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija u budžetu grada Beograda po Javnom konkursu za 2021. godinu iznose 25.000.000,00 dinara.
Na sastanku Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za finansiranje projekata i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Beograda u 2021. godini, (u daljem tekstu: Komisija) održanog 12.04.2021. godine konstatovano je sledeće:
– Na adresu Sekretarijata za zaštitu životne sredine dostavljeno je ukupno sto dvadeset(120) prijave neposredno na Pisarnici, kao i putem pošte, i elektronskim putem;
– Ukupno tražena sredstva za realizaciju projekata svih udruženja iznose 108.157.075,44 dinara; 
-    Predloženo je da 49 predloga projekta bude finansirano (u prilogu Tabela 1.).
Učesnici Konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana objavljivanja Predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, Karađorđeva ulica br. 71, od 10 do 13 časova.
Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja dostavljanjem pisanog prigovora na adresu: Sekretarijat za zaštitu životne sredine, ulica Karađorđeva 71, Beograd, sa napomenom: „Za Komisiju za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Beograda u 2021. godini ”.
Primedbe koje budu upućene posle utvrđenog roka neće biti razmatrane.
Odluku o prigovoru donosi rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
Osoba za kontakt: Gordana Šćepanović 063/324-565, a sve putem meja ekonvo@beograd.gov.rs