ponedeljak, 17. januar 2022.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Javni konkurs za finansiranje programa koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda u periodu april 2022. - mart 2023. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Raspisuje

JAVNI KONKURS
za finansiranje programa koje realizuju udruženja iz oblasti zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda u periodu april 2022. – mart 2023. godini

1. Predmet oglašavanja
Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda, pruža podršku udruženjima za realizaciju programa koji unapređuju položaj članova udruženja – osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kroz pružanje podrške u ostvarivanju prava iz različitih oblasti i stvaranje jednakih mogućnosti za što samostalniji život i socijalnu uključenost.  

2. Podnosioci prijava
Podnosioci  prijava mogu biti isključivo:
1. Udruženja sa sedištem u gradu Beogradu koja su registrovana u Registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre.
2. Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju programa.

Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u smernicama za podnosioce programa koji se prijavljuju na konkurs.

3. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Program se dostavlja na srpskom jeziku, napisan ćirilicom, obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. 
Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
-    Prilog 1 – Obrazac za pisanje programa, 
-    Prilog 2 – Obrazac budžeta programa, 
-    Prilog 3 – Narativni budžet,
-    Izjava o broju članova udruženja (dostupni na internet adresi Gradske uprave grada Beograda www.beograd.rs i Portalu e-Uprava).

4. Rok i način dostavljanja programa
Programi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Sektoru za razvoj usluga socijalne zaštite i saradnju sa udruženjima: Beograd, ul. 27. marta 43-45, isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce programa.

Programi se mogu  dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.