nedelja, 20. novembar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR za izgradnju pešačko - biciklističke veze između Ulice Omladinskih Brigada i Ade Ciganlije

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 6. oktobra 2022.godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između Ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, sa mostom preko reke Save, gradske opštine Novi Beograd i Čukarica sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

oglašava
JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO-BICIKLISTIČKE VEZE IZMEĐU ULICE OMLADINSKIH BRIGADA I ADE CIGANLIJE, SA MOSTOM PREKO REKE SAVE, GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I ČUKARICA

Sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

1. JAVNI UVID obaviće se od 21. novembra do 21. decembra 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu)
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 27. januara 2023. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 21. decembrom 2022. godine.
5. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Tekst i grafika