petak, 19. maj 2023.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Novi termin održavanja javne sednice u vezi sa Nacrtom PDR područja Rakovica selo

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donetog na sednici održanoj 18. maja 2023. godine, kojim je određen novi termin za održavanje javne sednice u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije područja Rakovica selo, Gradska opština Voždovac, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) 
Oglašava

NOVI TERMIN ODRŽAVANJA JAVNE SEDNICE
KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA

u vezi sa
NACRTOM PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA RAKOVICA SELO, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda o navedenom Nacrtu plana, biće održana u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 23. maja 2023. godine, u 13 časova. 
U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.